Vår miljöpolicy

Vårt perspektiv på hållbarhet

Vår miljöpolicy

Vi på Konferensbokarna i Norden är fast beslutna att bidra till en hållbar framtid genom att minska vår miljöpåverkan och främja hållbarhet inom konferensbranschen. Genom att följa bästa praxis inom miljöledning och hållbar utveckling strävar vi efter att vara en föredöme inom vår bransch. För att uppnå detta, har vi antagit följande miljöpolicy som är integrerad i vår dagliga verksamhet och kultur:

Miljöpolicy för Konferensbokarna i Norden

Överensstämmelse med lagar och regler

Vi förbinder oss att följa alla tillämpliga lagar, förordningar och standarder relaterade till miljöskydd och hållbarhet i våra verksamheter.

Minska vår miljöpåverkan

Vi strävar efter att minska vår klimatpåverkan, vårt resursutnyttjande och vår negativa inverkan på miljön genom att effektivisera vår verksamhet, minska utsläpp, spara energi och minska avfall.

Förbättra vår resurshantering

Vi arbetar för att använda våra resurser på ett mer hållbart sätt, inklusive energi, vatten och material. Vi strävar efter att minska vårt avtryck genom att investera i energieffektivitet och källsortering samt att främja återanvändning och återvinning.

Kontinuerlig förbättring

Vi åtar oss att kontinuerligt utvärdera och förbättra vår miljöprestanda genom att fastställa miljömål, följa upp resultat och revidera vår miljöpolicy och miljöledningssystem vid behov.

Utbilda och engagera vår personal

Vi ska utbilda och engagera vår personal för att öka medvetenheten om miljöfrågor och främja en kultur av hållbarhet inom organisationen. Vi uppmuntrar alla anställda att aktivt delta i vårt arbete för att minska vår miljöpåverkan.

Samverka med kunder, partners och intressenter

Vi strävar efter att samarbeta med våra kunder, partners och andra intressenter för att främja hållbara lösningar och arbeta för gemensamma miljömål. Vi rekommenderar alltid och redovisar fördelarna med de klimatsmarta alternativen som vi presenterar för våra kunder. Vi hjälper våra utvalda konferensanläggningar att tydligt presentera deras miljöcertifieringar och deras hållbarhetsarbete.

Rapportera och vara transparenta

Vi förbinder oss att vara öppna och transparenta i vår kommunikation om vår miljöprestanda och våra åtgärder för att minska vår miljöpåverkan. Vi ska regelbundet rapportera om våra framsteg och resultat.

Genom att följa denna miljöpolicy förbinder sig Konferensbokarna i Norden AB att aktivt bidra till en hållbar framtid och ta ansvar för vår miljöpåverkan.

VAD ROLIGT ATT VI FÅR FÖRTROENDET ATT HJÄLPA ER!

Du har visat intresse för anläggningen Vår miljöpolicy


Vill du att vi förutom att plocka in denna offert presenterar fler liknande anläggningar?

Ja tack! Gärna fler baserat på:

Kontakta oss

+46 8 98 46 00

info@konferensbokarna.se

VAD ROLIGT ATT VI FÅR FÖRTROENDET ATT HJÄLPA ER!

Fyll i formuläret nedan så sammanställer vi inom några timmar kostnadsfritt ett antal offerter från anläggningar som stämmer överens med era specifika önskemål.

Kontakta oss

+46 8 98 46 00

info@konferensbokarna.se