Vårt miljöarbete

Vårt perspektiv på hållbarhet

Vårt miljöarbete

Vi engagerar oss för att bidra till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Vi strävar efter att vara en del av lösningen för en mer hållbar framtid genom att integrera principerna för social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i alla våra verksamhetsområden. Nedan följer våra initiativ för att minska vår miljöpåverkan, främja social rättvisa och ekonomiskt välbefinnande samt uppmuntra till hållbara konsumtionsmönster. Tillsammans kan vi arbeta för att uppnå de globala hållbarhetsmålen och skapa en mer rättvis och hållbar värld för framtida generationer.

Varje steg, oavsett storlek, är viktigt i vårt arbete för en hållbar framtid

På Konferensbokarna i Norden är vi djupt engagerade i att främja hållbarhet och bidra till att uppnå målen i FN:s Agenda 2030. Genom vårt miljöarbete fokuserar vi på flera specifika delar av Agenda 2030 som vi anser vara av särskild betydelse för vår verksamhet och samhället i stort.

Vi har valt ut delar av Agenda 2030 som berör miljö, sociala frågor och ekonomisk hållbarhet för att guida vårt arbete och säkerställa att vi gör en positiv och meningsfull påverkan. Det inkluderar att arbeta för att bekämpa klimatförändringar, bevara ekosystem och biologisk mångfald samt främja hållbar konsumtion och produktion

Genom att integrera dessa mål i vår verksamhet och beslutstagande strävar vi efter att vara en del av lösningen på de utmaningar som vår planet står inför. Vi är fast övertygade om att genom att arbeta tillsammans mot en hållbar och inkluderande framtid kan vi göra verklig skillnad och bidra till att uppnå Agenda 2030:s mål för en hållbar utveckling.

Social hållbarhet

På Konferensbokarna i Norden är vi fast beslutna att skapa en positiv påverkan på lokalsamhället och verka för social hållbarhet för alla våra intressenter, inklusive vår personal, våra kunder och andra samhällsaktörer.

Vi strävar efter att främja lokal kultur och samhällsliv genom våra utvalda konferesanläggningars val av lokalproducerade livsmedel och produkter. Genom att prioritera lokala leverantörer och producenter försöker vi säkerställa att valen bidrar till att stärka och bevara den lokala identiteten och ekonomin.

För oss är kvalitet i verksamheten avgörande när det gäller service och rutiner. Vi strävar efter att erbjuda en upplevelse av högsta kvalitet för våra kunder och samtidigt säkerställa att våra arbetsprocesser är effektiva, hållbara och ansvarsfulla.

När vi bedriver affärer är hög affärsetik en grundläggande princip för oss. Vi kräver inte bara goda arbetsvillkor inom vår egen verksamhet, utan även hos våra partners och leverantörer. Genom att upprätthålla strikta standarder för arbetsförhållanden och etik i hela vår leveranskedja strävar vi efter att säkerställa en rättvis och hållbar arbetsmiljö för alla involverade parter.

På så sätt tar vi ett helhetsgrepp om social hållbarhet och strävar efter att vara en förebild inom branschen när det gäller att främja välfärd, mångfald och rättvisa för alla.

Jämställdhet

Vi arbetar aktivt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Alla människor ska ha lika förutsättningar att arbeta på och besöka vår verksamhet. Vi anställer personal i alla befattningar utan diskriminering på grund av kön, ålder, etnicitet, religion eller funktionsvariation. Vi garanterar en säker och trygg arbetsmiljö och vill vara en attraktiv och inkluderande arbetsplats som ser till personalens välmående och hälsa. Vi accepterar inga former av trakasserier eller sexuell exploatering.

Hållbar energi

På Konferensbokarna i Norden är vi övertygade om att hållbar energi är nyckeln till en mer hållbar framtid. Därför har vi beslutat att endast välja förnybar el i våra elavtal för att minska vår klimatpåverkan och främja övergången till en mer hållbar energiförsörjning.

Genom att använda förnybar el från källor som sol, vind, vatten och biomassa minskar vi vår användning av fossila bränslen och minimerar utsläppen av växthusgaser. Detta bidrar inte bara till att bekämpa klimatförändringarna, utan det främjar också en renare miljö och en mer hållbar planet för framtida generationer.

Ekonomisk hållbarhet

Vi strävar efter att använda resurser på ett sätt som främjar miljömässig och social hållbarhet. Att jobba med hållbarhetsfrågor inom det sociala och miljömässiga området är vitalt för att säkerställa verksamhetens finansiella ställning långsiktigt.

Anständiga arbetsvillkor

På Konferensbokarna i Norden är vi stolta över vårt åtagande för att främja anständiga arbetsvillkor inom konferensbranschen. Vi har partnerskap med utvalda anläggningar som är anslutna till Visitas kollektivavtal och följer deras Schyssta Villkor-initiativ.

Genom detta arbetar vi aktivt för att säkerställa att alla våra utvalda konferensanläggningar och leverantörer följer Visitas riktlinjer för rättvisa och anständiga arbetsförhållanden. Det innebär att vi aktivt stöder initiativ som främjar schyssta löner, säkra arbetsmiljöer, respekt för arbetstagarnas rättigheter och en hållbar arbetskultur.

Vårt arbete med anständiga arbetsvillkor är en viktig del av vår övergripande hållbarhetsstrategi och vårt engagemang för socialt ansvarstagande. Genom att välja att samarbeta med anläggningar som är anslutna till Visita och följer deras Schysst Villkor-initiativ, kan våra kunder vara trygga med att deras konferenser och evenemang hålls på platser där människor behandlas med värdighet och respekt.

Hållbar konsumtion

Vi är fast beslutna att främja hållbar konsumtion och göra det enklare för våra kunder att göra miljömedvetna val när de planerar sina konferenser och evenemang. En central del av vårt miljöarbete är att samarbeta med utvalda konferensanläggningar som är miljöcertifierade av antingen Svanen eller Green Key.

Genom att välja partners som har uppnått dessa miljöcertifieringar kan vi säkerställa att våra kunder får tillgång till de mest miljövänliga alternativen när de bokar sina arrangemang hos oss. Vi lyfter fram och marknadsför aktivt våra miljöcertifierade partners för att göra det lättare för kunderna att göra medvetna val och bidra till en mer hållbar framtid.

Miljöcertifieringarna Svanen och Green Key är erkända standarder som garanterar att konferensanläggningarna uppfyller strikta kriterier för miljöprestanda, energieffektivitet och hållbarhet. Genom att välja dessa anläggningar kan våra kunder vara trygga med att deras evenemang hålls på platser som aktivt arbetar för att minimera sin miljöpåverkan och främja en hållbar konsumtion.

Hav och marina resurser

På Konferensbokarna i Norden är vi stolta över vårt engagemang för att främja hållbarhet och bevara hav och marina resurser. En central del av vårt arbete är vårt partnerskap med Världsnaturfonden (WWF) och deras viktiga initiativ för att rädda Östersjön.

Vårt engagemang för att rädda Östersjön är en del av vår övergripande hållbarhetsstrategi och vårt åtagande för att minska vår miljöpåverkan. Genom att stödja WWFs arbete strävar vi efter att vara en del av lösningen för att bevara en sund och levande Östersjö för kommande generationer.

VAD ROLIGT ATT VI FÅR FÖRTROENDET ATT HJÄLPA ER!

Du har visat intresse för anläggningen Vårt miljöarbete


Vill du att vi förutom att plocka in denna offert presenterar fler liknande anläggningar?

Ja tack! Gärna fler baserat på:

Kontakta oss

+46 8 98 46 00

info@konferensbokarna.se

VAD ROLIGT ATT VI FÅR FÖRTROENDET ATT HJÄLPA ER!

Fyll i formuläret nedan så sammanställer vi inom några timmar kostnadsfritt ett antal offerter från anläggningar som stämmer överens med era specifika önskemål.

Kontakta oss

+46 8 98 46 00

info@konferensbokarna.se